Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat
 

 

HARMONOGRAM FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

Dzień I - 11 marca 2019 r. (poniedziałek)

 

16.00 – 16.10 Otwarcie FORUM
16.10 – 17.00

Wystąpienie gościa specjalnego: Dochodzenie należności cywilno-prawnych w tym kar umownych w świetle nowych regulacji ustawy o finansach publicznych

17.00 – 17.50

Metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach w myśl rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 11 lipca 2018 r.

17.50 – 18.40

Efektywność ekonomiczna w zrównoważonych zp na roboty budowlane na bazie przepisów dyrektyw UE

18.40 – 19.30 Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zp o wartości poniżej progów unijnych – omówienie na podstawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych
od 20.30 Kolacja

 


Dzień II - 12 marca 2019 r. (wtorek)

 

07.30 – 09.00 Śniadanie

09.00 – 09.40

Specyfika kształtowania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zp na rb i ich poprawna ocena w praktyce i orzecznictwie

09.40 – 10.30

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – omówienie kluczowych zagadnień na bazie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

10.30 – 11.20

Przedmiar robót a kosztorys ofertowy w dobie elektronizacji postępowań przetargowych
11.20 – 11.40

Przerwa

11.40 – 12.20

Realizacja inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

12.20 – 13.00

Solidarna  odpowiedzialność zamawiającego (inwestora) wraz z generalnym wykonawcą za wynagrodzenie podwykonawców robót budowlanych
13.00 – 13.40

Waloryzacja wynagrodzenia w robotach budowlanych na przykładzie inwestycji kolejowych

13.40 – 14.30

Kryteria oceny ofert na roboty budowlane w świetle wyników kontroli instytucji zarządzających i NIK

14.30 – 16.00

Obiad

16.00 – 17.30

WARSZTATY W GRUPACH TEMATYCZNYCH:

 

Warsztat 1
Dobre praktyki w umowach o rb – równomierne rozłożenie ryzyk, niedopuszczenie do rażącego zachwiania równowagi stron w kontrakcie 


Warsztat 2
Prawo opcji w zp na rb jako rozszerzenie procentowe pierwotnie określonego przedmiotu zamówienia. Wskazanie zakresu zamówienia, którego realizacja będzie pewna, i zakresu, który jest poddany prawu opcji – w praktyce i orzecznictwie


Warsztat 3

Roboty zamienne w zp na rb a roboty konieczne do wykonania, nieobjęte umową o zp – w praktyce i orzecznictwie
 

Warsztat 4

Rażąco niska cena w zp na roboty budowlane – w praktyce i orzecznictwie

od godz. 19.00 Kolacja

 


Dzień III - 13 marca 2019 r. (środa)

 

07.30 – 09.00 Śniadanie
09.00 – 10.30

Złożenie oferty elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zp na roboty budowlane powyżej progu unijnego za pośrednictwem miniPortalu UZP

10.30 – 11.20

Szacowanie wartości zamówienia na rb, w szczególności łączenie zamówień, zakaz podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, wartość dostaw i usług oddanych do dyspozycji wykonawcy rb, zamówienia uzupełniające a zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych rb

11.20 Zakończenie FORUM

 

* Informujemy, że tematyka może ulec zmianie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.