Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat
 

 

V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, 19-21 marca 2018 r., Copernicus Toruń Hotel

V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane odbyło się w dniach 19-21 marca 2018 r. w Toruniu w Hotelu Copernicus.

 

Forum zostało poświęcone analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane oraz praktycznym rozwiązaniom dotyczącym kwestii, które budzą wątpliwości zamawiających i wykonawców.

 

W programie m.in.:

 • Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji robót budowlanych
 • Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji zp w praktyce
 • Aktualność i ważność dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Roboty zamienne w zamówieniach publicznych na rb a roboty konieczne do wykonania nieobjęte umową
 • Nieprawidłowości w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu na rb w świetle stanowisk instytucji kontrolujących zamówienia finansowane z budżetu UE
 • Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
 • Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające interesy zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

IV Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, 20-22 marca 2017 r., Copernicus Toruń Hotel

IV Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane odbyło się w dniach 20-22 marca 2017 r. w Copernicus Toruń Hotel.

 

Forum było poświęcone analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane oraz przedstawieniu praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą wątpliwości zamawiających i wykonawców.

 

W programie m.in.:

 • Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane po nowelizacji, w szczególności łączenie zamówień oraz zakaz podziału zamówienia na odrębne zamówienia
 • Podwykonawstwo i podmioty udostępniające zasoby w zamówieniach publicznych na roboty budowlane po nowelizacji
 • Rodzaje wad dokumentacji projektowej i ich wpływ na przedmiot zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych na roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem kryterium kosztu
 • Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i sposoby potwierdzania ich spełnienia

III Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, 29 lutego - 2 marca 2016 r., Copernicus Toruń Hotel

FORUM Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane już po raz trzeci zgromadziło specjalistów z zakresu zamówień publicznych związanych z procesem budowlanym. Tematy poruszane podczas konferencji miały na celu nie tylko ugruntowanie wiedzy, ale także wyjaśnienie wątpliwości, zwłaszcza tych związanych z planowaną nowelizacją pzp. Zamówienia publiczne na roboty budowlane to tematyka specyficzna i obszerna. Prelegenci kolejnej konferencji poświęconej temu zagadnieniu skupili się na analizie problemów dotyczących tego typu zamówień w kontekście oczekiwanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tematyka większości wykładów i warsztatów podczas FORUM nawiązywała wprost do rozwiązań prawnych przyjętych przez ustawodawcę unijnego w nowych dyrektywach dotyczących zamówień publicznych. Stoimy bowiem przed trudnym procesem implementacji tych dyrektyw do krajowego porządku prawnego. Proces ten trwa od dłuższego czasu, a każdy zamawiający i wykonawca oczekuje, że już wkrótce w jego następstwie dojdzie do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.


II Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, 16-18 marca 2015 r., Copernicus Toruń Hotel

Druga edycja Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane zgromadziła niemal 200 uczestników. Forum ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego. Tematyka wykładów i warsztatów tegorocznej konferencji w znacznej mierze odnosiła się do zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się wykłady dotyczące kwestii pozaustawowych, takich jak wady dokumentacji projektowej, naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprawidłowym opisem przedmiotu zamówienia, pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów z umów o roboty budowlane czy też dobre praktyki zawierania umów. Warto podkreślić, że wśród prelegentów Forum znaleźli się uznani w kraju eksperci i praktycy, których wiedza i bogate doświadczenie są od lat gwarancją rzetelnego i kompleksowego podejścia do każdego z omawianych tematów.


I Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, 24-26 marca 2014 r. Hotel Bulwar w Toruniu

Pierwsze Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, będące nową inicjatywą redakcji miesięcznika „Przetargi Publiczne”, zgromadziło liczną, ponad 100-osobową grupę uczestników. Podczas trzech dni konferencji jej uczestnicy mieli możliwość przeanalizowania problemów związanych m.in. z: ochroną interesów zamawiającego i wykonawców w świetle nowelizacji pzp dotyczącej podwykonawstwa w zamówieniach na roboty budowlane, poprawnym naliczaniem i egzekwowaniem kar umownych, właściwym przewidywaniem ryzyk w umowach na roboty budowlane, odpowiednim szacowaniem wartości zamówienia, udzielaniem zamówień dodatkowych, uzupełniających, zamiennych i zaniechanych, a także wprowadzaniem zmian do umów na roboty budowlane czy odpowiedzialnością za wady i błędy dokumentacji na roboty budowlane na etapie ich realizacji.


Forum miało na celu miało ugruntowanie wiedzy i wyjaśnienie wątpliwych kwestii, które pojawiają się w związku z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane. Tematy poruszane podczas konferencji, dotyczące newralgicznych obszarów w prawie, oraz konkretne przykłady i problemy z zakresu zamówień publicznych na roboty budowlane były dobrane w taki sposób, by zaprezentować uczestnikom konferencji pewne wypracowane sposoby radzenia sobie z trudnościami w codziennym stosowaniu przepisów dotyczących zamówień publicznych.


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.