Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat
 

 

Iwona Bendorf-Bundorf

Radca prawny, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Do grudnia 2013 r. członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Wykładowca akademicki, członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

dr Włodzimierz Dzierżanowski

Prezes Grupy Doradczej Sienna; w latach 2002-2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne oraz integrację z Unią Europejską; współautor komentarzy do ustawy Pzp i autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.

dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Doradca wykonawców oraz zamawiających, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w zamówieniach publicznych.

Dorota Grochalska

Wieloletni pracownik administracji samorządowej. Praktyk, doradca, szkoleniowiec zajmujący się zamówieniami publicznymi i procesem inwestycyjnym od 1995 roku. Inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.  W latach 2011–2012 redaktor naczelna miesięcznika „Inwestycje Sektora Publicznego”. Członek założyciel, a obecnie członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Zbigniew Leszczyński

Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie, członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa i rozliczania umów na roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy pzp.

Magdalena Michałowska

Doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji.

dr Paweł Nowicki

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w problematyce prawa gospodarczego UE, w szczególności zamówień publicznych, koncesji oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Zajmuje się również środkami unijnymi oraz problematyką pomocy publicznej. Ekspert Komisji Europejskiej z zakresu prawa zamówień publicznych: w latach 2012-2015 członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Ekspert Komitetu Regionów. Autor ponad 50 publikacji z zakresu zamówień publicznych. Trener i wykładowca na licznych seminariach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych.

Piotr Pieprzyca

Prawnik; arbiter w latach 2004-2007; wieloletni praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych; członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych; autor wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych.

mec. Andrzej Polaszek

Praktyk, radca prawny, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Polaszek & Rosada sp. p. Specjalizuje się w prawie budowlanym, posiada bogate doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze środków UE, jako radca prawny od lat współpracuje zarówno z inwestorami, jak i generalnymi wykonawcami inwestycji.

Zbigniew Popek

Praktyk, rozjemca FIDIC, inżynier uprawniony do kierowania robotami budowlanymi, doświadczony inspektor nadzoru i inżynier kontraktu. Autor opracowań specjalistycznych publikowanych m.in. w kwartalniku „Inwestycje Sektora Publicznego” oraz miesięczniku „Przetargi Publiczne”. Doświadczony i ceniony trener z zakresu przygotowania, realizacji i odbioru robót budowlanych.

Krzysztof Puchacz

Prawnik. Wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Ceniony trener i wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych, m.in. „Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Kontrola zamówień publicznych", „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie", „Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki”, „Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych”.

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem procesów inwestycyjnych, prawem zamówień publicznych oraz gospodarką odpadami; szkoleniowiec i autorka publikacji z zakresu wskazanej tematyki. Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k.

Elżbieta Sobczuk

Redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi publiczne”, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, zajmuje się zamówieniami publicznymi od 1996 roku; wieloletni specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Grzegorz Soluch

Prawnik - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista z zakresu zamówień publicznych. W latach 2004 - 2007 Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wieloletni praktyk. Posiada doświadczenie zarówno w reprezentowaniu zamawiających jak i oferentów w procesie zamówień publicznych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Chorzowie. Autor wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.
 

mec. Agnieszka Suchecka

Radca prawny, wspólnik i Lider Branży Infrastruktura w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., członek Zarządu SIDiR, członek SIDIR od 2013 roku, ekspert w Radzie Ekspertów Kolejowych powołanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wykładowca w ramach Podyplomowych Studiów z zakresu realizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o FIDIC, doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, lotniskowych, wodno-ściekowych, spalarniach, przeciwpowodziowych o wartościach przekraczających 1 MLN EUR; szczególne osiągnięcia: uzyskanie przełomowego wyroku Sądu Najwyższego wskazującego na konieczność dokładnego określenia w zamówieniu czasu trwania umowy z Inżynierem Kontraktu.

Agnieszka Szulakowska

Główny specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsulatntów Zamówień Publicznych. Praktyk, zamówieniami publicznymi zajmuje się od ponad 10 lat. Swoje doświadczenie – w szczególności przy realizacji zamówień finansowanych ze środków UE – zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Ewa Wiktorowska

Inżynier budownictwa, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Rady Zamówień Publicznych, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter w latach 2004-2007, doradca z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane, autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego.

Jerzy Wysocki

Doświadczony praktyk; zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku; dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autor wielu publikacji dotyczących prawa zamówień publicznych.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.